Loading...

Regulamin

Home / Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1 Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.libell.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia
2) Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu zgodnie z naszym regulaminem
3) Strona Internetowa – www.libell.pl, www.libell.com.pl, www.libell.eu
4) Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,
5) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej,
6) Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,
7) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki,
8) Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sklepu w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,
9) Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.
§ 2 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.

Zamówienie

§ 3 Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:
1) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim wszystkie niezbędne pola formularza zamówienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej
oraz
2) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej;
3) Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.

Zmiany i rezygnacja z zamówienia
1. Art. Bizu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Art. Bizu niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Art. Bizu, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
1) Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny,
2) Sprzedaży promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Art. Bziu do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie .
4. Art. Bziu rozpoczyna realizację:
1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne” – w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,

Zawarcie umowy

§4 1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art.543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.
3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.

Płatność

§5 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich: zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
2. Za produkty zamówione w naszym sklepie internetowym można zapłacić w następujący sposób:
• – przelewem na konto bankowe

• – kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi za pośrednictwem PayU
• – płatność gotówką przy odbiorze

Kupujący może wybrać formą płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
3. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.

Realizacja zamówienia

§6 1. Zamówienia krajowe są realizowane w zależności od wyboru przez Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przewoźnika wybranego przez Sklep.
2. Zamówienia międzynarodowe Sklep realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że strony ustalą inaczej.
3. Sposób i termin dostawy:
1) Poczta Polska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy przesyłki priorytetowej to 2 – 3 dni robocze;
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie „Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym” oraz ustawy „Prawo pocztowe”, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.
2) firma kurierska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy, 1-2 dni robocze;
3) zagraniczne listy priorytetowe powinny zostać doręczone przez Pocztę Polską do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, jeżeli adresowane są do krajów europejskich i do szóstego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli adresowane są do innych krajów niż europejskie.
§7 1. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datą jego nadanie w Urzędzie Pocztowym lub przekazania przewoźnikowi. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia rzeczy Kupującemu.
2. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sklep Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
§ 8 W zależności od wyboru przez Kupującego formy płatności w formularzu zamówienia i miejsca dostawy koszty przesyłki Towaru ponosi Sklep lub Kupujący.
1. Art. Bizu nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Zwrot zamówionego towaru

1. Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271). Zwracany produkt będzie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i włącznie nieuszkodzony z kompletną zawartością i metką oraz dowodem zakupu. W przypadku braku oryginalnego opakowania ozdobnego sklep obciąży Klienta jego kosztami.
2. W przypadku śladów użytkowania produktu, zwrot nie zostanie uwzględniony.
3. Istnieje możliwość wymiany towaru w ciągu 14 dni po uzgodnieniu faktu ze Sprzedawcą.
4. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta. Paczki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku lub adres na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty. Należność zostanie wysłana przez sprzedawcę w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowej przesyłki zwrotnej.

Reklamacje i gwarancja

§ 10.1 Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
2. Towar może być reklamowany na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Sklep odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
§ 11 1. W przypadku, gdy Towar ma wadę, jest niezgodny z umową należy go odesłać przesyłką pocztową na adres Sklepu i opisać wadę.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.
3. Towar nie podlega reklamacji w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania oraz konserwacji.
4. W razie stwierdzenia uszkodzeń, nie wynikających z winy Sprzedawcy poinformuje on Klienta o fakcie i ewentualnym koszcie naprawy lub sposobu zwrotu towaru.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.
§ 12.1 Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
2. Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów oraz ich wymiarów,
3. Towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),
4. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
5. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną:
1) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorców.
2) Uprawnienie w zakresie złożenia ww. reklamacji przysługuje Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez niego z Usług serwisu Sklepu i może być złożona poprzez pocztę email lub pisemnie na adres Usługodawcy.
3) W trakcie korzystania z serwisu Sklepu, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości Usług.
4) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej skutecznego złożenia.
5) W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6) W przypadku reklamacji złożonej za pomocą poczty e-mail Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe w sklepie internetowym

 § 13.1  Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Art Bizu z siedzibą w Poznaniu.
2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta –
w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora.
3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone alternatywnie:
–    pisemnie na adres siedziby firmy Art Bizu
–    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@libell.pl
5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu
Internetowego przed zawarciem danej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Usługodawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
§ 15. 1. Sklep zawsze zapewnia możliwość indywidualnego negocjowania przez konsumenta postanowień Regulaminu i pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu. Indywidualne uzgodnienia postanowień umowy możliwe są za pośrednictwem powszechnie dostępnych form komunikacji np. poczty elektronicznej, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poniższego formularza negocjacyjnego Regulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego, które mogą być nieuregulowane lub sprzeczne z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające ich interesy, nie dotyczą konsumentów.
3. Korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.